Phan是一个PHP的静态分析器

Phan是一个PHP的静态分析器

相关的项目 - 更多比较

Popular
217 8.3k 1.1k

P PHP CS Fixer - 一个工具来自动修复PHP编码标准问题
 
10.0 10.0
  14天前
Popular
193 7.7k 577

P PHPStan 是一款 PHP 静态分析工具,它专注于不需要运行就能够发现代码中的错误。 它甚至能在代码编写测试之前捕获整个类的错误
 
10.0 10.0
  昨天
Popular
215 7k 1.1k

P PHP Code Sniffer - 一个检测PHP、CSS和JS代码标准冲突的库
 
10.0 10.0
  4天前