Pytorch-Transformers - 支持BERT, GPT, GPT-2, Transfo-XL, XLNet, XLM等,含27个预训练模型

Pytorch-Transformers - 👾用于自然语言处理(NLP)的最先进的预训练模型库